Author
webmaster Articles
.
วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2558
วารสารข่าว กสจ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2558 วารสารข่าว กสจ.ปีที่ 18 ฉบับที 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2558
การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15

    กสจ. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ กสจ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. สามารถเลือกอัตราการนำส่งเงินสะสมได้ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15โดยต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ( เมื่อรวมกับแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ) สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ขอออมเพิ่มต่อส่วนราชการต้นสังกัด ผ่านแบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม (แบบ กสจ. 009) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมสามารถดำเนินการได้ปีละ 1 ครั้ง คือ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี และมีผลบังคับใช้ เดือนมกราคม ของปีถัดไป หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสมาชิกมีความจำนงให้ใช้อัตราเงินสะสมเดิม    ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นค้นไป แบบ กสจ.009 คลิ๊กที่นี่