Author
admingpef Articles
.
รายงานประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกลิงค์ https://anyflip.com/hgcys/xtfx/                                         หรือทำการสแกน QR code ผ่านโทรศัพท์

เรื่อง “โปรดนำส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ สมาชิก กสจ.”

ผู้แทนส่วนราชการทุกภาคส่วน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมาชิก กสจ.ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โปรดนำส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุมกลับมายัง กสจ. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถส่งผ่านช่องทาง อีเมล gpef2022@gmail.com  ไลน์ @gpef โปรดนำส่งรายชื่อภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์คลิก หนังสือประชุมใหญ่ กสจ.