Lastest News:
Sat, Dec 09, 2023
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ กสจ.
หน่วยงานอิสระ
ผู้แทนส่วนราชการทุกภาคส่วน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมาชิก กสจ.ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โปรดนำส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุมกลับมายัง กสจ. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถส่งผ่านช่องทาง อีเมล gpef2022@gmail.com  ไลน์ @gpef โปรดนำส่งรายชื่อภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์คลิก หนังสือประชุมใหญ่ กสจ.
เรื่อง  “เอกสารประกอบการประชุมใหญ่ กสจ. ประจำปี 2565 “
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก เอกสารประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. 2565    
หน้าปก ลำปาง
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ประกาศรับสมัครงานรอบที่-3-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน