คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 12

นายไว  คงทวี
(ประธานกรรมการ กสจ.)

นางแก้วกาญจน์  วสุพรพงศ์ (กรรมการ)

นายเอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล (กรรมการ)

นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งวันที่ 16 มีนาคม 2565)

นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร  (กรรมการ)

นางอรุณวรรณ  สุขฤกษ์  (กรรมการ)

นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  (กรรมการ)

นายอนุกูล  ปีดแก้ว  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563)

นายศุภชัย  เครือเมฆ  (กรรมการ)

นายนะกูล  อักษรไวสมผล  (กรรมการ)

นายสุพจน์  เหมือนแขยด  (กรรมการ)

นายอนันต์  เกิดศิริ (กรรมการ)

นางยุพเรศ  นาอุดม  (กรรมการ)

นายมนัส  สมบูรณ์จันทร์ (กรรมการ)

นายชัยสิทธิ์  ขันติสิทธิ์  (กรรมการและเลขานุการ)

นายสุชาติ  แสงทองสวัสดิ์  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.63 ถึง 7 ต.ค.63)

นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.63 ถึง 1 ธ.ค.65)