คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 12

ไว-2

นายไว  คงทวี
(ประธานกรรมการ กสจ.)

แก้วกาญจน์-2

นางแก้วกาญจน์  วสุพรพงศ์ (กรรมการ)

เอกสิทธิ์-2

นายเอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล (กรรมการ)

อมรรัตน์-2

นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์  (กรรมการ)

รุ่งธรรม-2

นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร  (กรรมการ)

อรุณวรรณ-2

นางอรุณวรรณ  สุขฤกษ์  (กรรมการ)

วรัท แก้ไข

นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  (กรรมการ)

สุชาติ1-2

นายสุชาติ  แสงทองสวัสดิ์  (กรรมการ)

ศุภชัย-2

นายศุภชัย  เครือเมฆ  (กรรมการ)

นกูล-2

นายนะกูล  อักษรไวสมผล  (กรรมการ)

สุพจน์-2

นายสุพจน์  เหมือนแขยด  (กรรมการ)

อนันต์ แก้ไข

นายอนันต์  เกิดศิริ (กรรมการ)

ยุพเรศ-2

นางยุพเรศ  นาอุดม  (กรรมการ)

มนัส-2

นายมนัส  สมบูรณ์จันทร์ (กรรมการ)

ชัยสิทธิ์-2

นายชัยสิทธิ์  ขันติสิทธิ์  (กรรมการและเลขานุการ)