โครงสร้างกองทุน กสจ.

คณะกรรมการองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบไปด้วย กรรมการผู้แทนส่วนราชการจำนวน 8 คนซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ กรมบัญชีกลาง 1 คน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1 คน สำนักงบประมาณ 1 คน และจากการเลือกตั้งจากส่วนราชการอื่นๆอีก 5 คน และกรรมการผู้แทนสมาชิกจำนวน 7 คน