คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 13

ประธาน

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส 

(ประธานกรรมการ กสจ.)

สมศักดิ์

นายสมศักดิ์ ภู่สกุล (กรรมการ)

วิศนุเวศ

นายวิศนุเวศ เศวตนันทน์ (กรรมการ)

สุมาลี

นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ (กรรมการ)

พูลลาภ

นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ (กรรมการ)

วรัท

นายวรัท พฤกษาทวีกุล (กรรมการ)

อรุณวรรณ

นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ (กรรมการ)

โชคชัย

นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ (กรรมการ)

ยุพา

นางยุพา วีระทรัพย์ (กรรมการและเลขานุการ)

นกูล

นายนะกูล อักษรไวสมผล (กรรมการ)

อนันต์

นายอนันต์ เกิดศิร (กรรมการ)

จรัญ

นายจรัญ เหมือนแขยด (กรรมการ)

มนตรี

นายมนตรี เงินสมบัติ (กรรมการ)

วิเชียร

นายวิเชียร บุญชัย (กรรมการ)

สุพรรณ์

นางสุพรรณ์ แก้วสุข (กรรมการ)