คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 13

ประธาน

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส 

(ประธานกรรมการ กสจ.)

สมศักดิ์

นายสมศักดิ์  ภู่สกุล (กรรมการ)

วิศนุเวศ

นายวิศนุเวศ  เศวตนันทน์ (กรรมการ)

สุมาลี

นางสาวสุมาลี  สถิตชัยเจริญ (กรรมการ)

พูลลาภ

นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ (กรรมการ)

อรุณวรรณ

นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ (กรรมการ)

วิศทิกร

นายวิศทิกร นิ่มนวล (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งวันที่ 24 มกราคม 2566)

ชำนาญ

นายชำนาญ  ทิพยชนวงศ์ (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งวันที่ 24 มกราคม 2566)

ยุพา

นางยุพา วีระทรัพย์ (กรรมการและเลขานุการ)

นกูล

นายนะกูล อักษรไวสมผล (กรรมการ)

อนันต์

นายอนันต์ เกิดศิร (กรรมการ)

วิเชียร

นายวิเชียร บุญชัย (กรรมการ)

จรัญ

นายจรัญ เหมือนแขยด (กรรมการ)

มนตรี

นายมนตรี เงินสมบัติ (กรรมการ)

สุพรรณ์

นางสุพรรณ์ แก้วสุข (กรรมการ)

วรัท

นายวรัท พฤกษาทวีกุล (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.65 ถึง 8 พ.ย. 65)

โชคชัย

นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.65 ถึง 24 พ.ย. 65)