สวัสดิการ

ที่ กสจ.001/080                                                                                                              กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง  กทม. 10320

31 ตุลาคม 2546

เรื่อง  การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก กสจ. “โครงการครอบครัว กสจ. สดใส ด้วยประกันภัยทิพย”
เรียน  หัวหน้าส่วนราชการ

               ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้รับความร่วมมือจากบริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) จัดให้มีบริการด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท ตามโครงการครอบครัว กสจ. สดใส ด้วยประกันภัยทิพย ซึ่งเป็นการประกันภัยที่ไม่ผ่านตัวแทน นายหน้า หรือสถาบันการเงินต่างๆ โดยให้ส่วนลดพิเศษเฉพาะสมาชิก กสจ. และครอบครัว ซึ่งครอบคลุมถึงคู่สมรส บุตร และบิดามารดา ของสมาชิก กสจ. ในการประกันวินาศภัย ดังนี้
1. รถยนต์ภาคสมัครใจ ส่วนลด 28% (ส่วนลดกลุ่ม 10% และอื่นๆ 18 %)
2. อัคคีภัย ส่วนลด 30.5% (ส่วนลดกลุ่ม 23% และ LONG TERM 7.5 %)
3. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันอุบัติเหตุเดินทาง ส่วนลด 18% อนึ่ง บริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ยินดีรับเป็นผู้ชำระภาษีอากรทั้งสิ้นของทุกประเภทของการประกันภัย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดแจ้งเวียนให้ลูกจ้างประจำและสมาชิก กสจ. ภายในสังกัดส่วนราชการของท่าน เพื่อให้ได้รับทราบถึงสวัสดิการที่ กสจ. มอบให้กับสมาชิกเพิ่มเติมอีกโครงการหนึ่งด้วย ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายทั่วไป บริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2248-0059 และ 0-2643-2900 ต่อ 242 โทรสาร 0-2643-9306 ซึ่งสมาชิก กสจ. สามารถติดต่อจัดทำวินาศภัยกับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยุทธ  สุทธิธนากร)
ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

โทรศัพท์ 0-2643-1383 ถึง 6 โทรสาร 0-2643-1387

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน

  1. กรณีส่วนราชการที่เคยทำบันทึกข้อตกลงโครงการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งเป็นสมาชิก กสจ. กับธนาคารอยู่แล้ว (ตรวจสอบรายชื่อ)
  2. การจัดทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงโครงการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยฯ(ตามตัวอย่าง 2.2)
  3. การจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยฯ (ตามตัวอย่าง 2.1)
  4. การจัดส่งบีนทึกข้อตกลงฯ พร้อมหนังสือแสดงชื่อตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนามโดยจัดส่งไปยัง ฝ่ายสินเชื่อเคหะและบุคคล1 งานสินเชื่อเคหะและบุคคล2 ธนาคารออมสิน(สำนักงานใหญ่) 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400 (ตามขั้นตอน และสถานที่ติดต่อ)
  5. เมื่อธนาคารลงนามเสร็จ จะทำหนังสือแจ้งและนำส่งคู่ฉบับข้อตกลงฯ พร้อมแจ้งชื่อสาขาให้บริการ ให้ส่วนราชการทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  6. สมาชิก กสจ. ดำเนินการยื่นกู้ ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ได้รับแจ้ง