คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 8

นายพานิช จิตร์แจ้ง
กระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการ กสจ.
(ดำรงตำแหน่ง
๑ ต.ค. ๕๕ เป็นต้นไป)

นายนิวัตร นาคะเวช
กระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ กสจ.
(ดำรงตำแหน่ง
๒๗ มี.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕)

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรมบัญชีกลาง
กรรมการ กสจ.

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
สำนักงานงบประมาณ
กรรมการ กสจ.
(ดำรงตำแหน่ง
๑ ต.ค. ๕๕ เป็นต้นไป)

นางรวมพร วุฒิสิงห์ชัย
สำนักงบประมาณ
กรรมการ กสจ.
(ดำรงตำแหน่ง
๒๗ มี.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕)

นางลาวัลย์ ภูวรรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ กสจ.
(ดำรงตำแหน่ง ๑ ต.ค. ๕๖ เป็นต้นไป)

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ กสจ.

นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
กระทรวงการคลัง
กรรมการ กสจ.

นายดนุพงษ์ สาเขตร์
กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ กสจ.

นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมาการ กสจ.

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ กสจ.
(ดำรงตำแหน่ง
๑ ต.ค. ๕๕ เป็นต้นไป)

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ กสจ.
(ดำรงตำแหน่ง ๑ ต.ค. ๕๖ เป็นต้นไป)

นายปฐมพร ทิมเพชร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการและเลขานุการ กสจ.

นายวุฒิศักดิ์ ณ อุบล
กระทรวงยุติธรรม
กรรมการ กสจ.

นายธนะ บำรุงแสง
กระทรวงการคลัง
กรรมการ กสจ.

นายสำรวย เจริญทัพ
กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ กสจ.

นายอรรถพล งามดี
กระทรวงมหาดไทย
กรรมการ กสจ.
ดำรงตำแหน่ง
๒๗ มี.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕)

นายวิษณุ อินทรพักตร์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ กสจ.

นายประสิทธิ์ ผ่องภักต์
กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ กสจ.

นายรองสมจิตร การุญ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ กสจ.
(ดำรงตำแหน่ง 
๑ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๖)

นางสุรพร ทิมมานพ
กระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ กสจ.
(ดำรงตำแหน่ง ๑ ต.ค. ๕๖ เป็นต้นไป)