แผนผังเว็บไซต์ 
 
จำนวนสมาชิก
104,892 ราย
จำนวนหน่วยงาน
1,843
มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
20,639,127,980.92 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
19.4046 บาท
ผล การดำเนินงานสะสม
ตั้งแต่ต้นปี
662.19 ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2016
ดูข้อมูลย้อนหลัง
 
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 SMS
 โทรศัพท์
 จดหมาย


  
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ :
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หน้าแรก   >   แผนผังเว็บไซต์  
   
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว

  ประวัติ กสจ.
 
+ ความเป็นมาของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     - 1. บทนำ
     - 2. วิวัฒนาการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     - 3. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
     - 4. คำนิยามศัพท์ที่สำคัญ
     - 5. ขบวนการสำคัญในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     - 6. เหตุการณ์ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องแจ้งนายทะเบียน
     - 7. ผู้จัดการกองทุนและหน้าที่ของผู้จัดการ
     - 8. การจัดการกองทุนและค่าใช้จ่าย
     - 9. ค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการกองทุน
     - 10. การให้สิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุน
     - 11. การจ่ายเงินจากกองทุนและการเลิกกองทุน
     - 12. แนวปฏิบัติในการโอนกองทุน
     - 13. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
     - 14. วิธีปฏิบัติระหว่างนายทะเบียนกับอธิบดีกรมสรรพากร
     - 15. การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ
     - 16. พนักงานเจ้าหน้าที่
     - 17. บทกำหนดโทษ
+ ประวัติกองทุน กสจ.
     - ประวัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)
     - ตราสัญลักษณ์
 
  โครงสร้าง กสจ.
 
+ โครงสร้างกองทุนฯ
     - โครงสร้างกองทุน
+ สำนักงาน กสจ.
+ หน้าีที่และความรับผิดชอบ
+ คณะกรรมการ กสจ.
     - คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 10
          - คณะกรรมการผู้แทนส่วนราชการ ชุดที่ 10
               - นายวิทัศน์ เตชะบุญ
               - นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
               - นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
               - นางสาววราทิพย์ อากาหยี่
               - นายสุภัทร จำปาทอง
               - นายสันติ อ่ำศรีเวียง
               - นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
               - นายสุเทพ วัชรปิยานันทน์
          - คณะกรรมการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 10
               - นายปฐมพร ทิมเพชร
               - นางพาณิภัค จึงสง่า
               - นายชัยสิทธิ์ ขันติสิทธิ์
               - นายธนะ บำรุงแสง
               - นายชินพันธ์ นาคประสพ
               - นายนะกูล อักษรไวสมผล
               - นางยุพา วีระทรัพย์
     - คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 9
          - คณะกรรมการผู้แทนส่วนราชการ ชุดที่ 9
               - นางผานิตย์ มีสุนทร
               - นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
               - นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
               - นายฤทธิ์ ศยามานนท์
               - นายสันติ อ่ำศรีเวียง
               - นายวิทัศน์ เตชะบุญ
               - นายสุเทพ วัชรปิยานันทน์
               - นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
          - คณะกรรมการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 9
               - นายวุฒิศักดิ์ ณ อุบล
               - นายสมคิด ชินทรักษา
               - นางยุพเรศ นาอุดม
               - นายรัษฎา วิชัยดิษฐ
               - นายวิษณุ อินทรพักตร์
               - นางสุรพร ทิมมานพ
               - นายประสิทธิ์ ผ่องภักต์
     - คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 8
          - คณะกรรมการผู้แทนส่วนราชการ ชุดที่ 8
               - นายพานิช จิตร์แจ้ง
               - นายนิวัตร นาคะเวช
               - นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
               - นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
               - นางรวมพร วุฒิสิงห์ชัย
               - นางลาวัลย์ ภูวรรณ์
               - นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
               - นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
               - นายดนุพงษ์ สาเขตร์
               - นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร
               - นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
               - นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
          - คณะกรรมการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 8
               - นายปฐมพร ทิมเพชร
               - นายวุฒิศักดิ์ ณ อุบล
               - นายธนะ บำรุงแสง
               - นายสำรวย เจริญทัพ
               - นายอรรถพล งามดี
               - นายวิษณุ อินทรพักตร์
               - นายประสิทธิ์ ผ่องภักต์
               - นายรองสมจิตร การุญ
               - นางสุรพร ทิมมานพ
     - คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 7
     - คณะกรรมการ กสจ.ชุดที่ 7
          - คณะกรรมการผู้แทนส่วนราชการ ชุดที่ 7
               - นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
               - นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
               - นางรวมพร วุฒิสิงห์ชัย
               - นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
               - นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์
               - นายเริงจิตร์ มีลาภสม
               - นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
               - นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
          - คณะกรรมการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 7
               - นายปฐมพร ทิมเพชร
               - นายธนะ บำรุงแสง
               - นายอรรถพล งามดี
               - นายรองสมจิตร การุญ
               - นายสำรวย เจริญทัพ
               - นายประสงค์ กระแสร์พันธ์
               - นายสมาน บัวผัน
     - คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 6
          - คณะกรรมการผู้แทนส่วนราชการ ชุดที่ 6
               - นางกานดา วัชราภัย
               - นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
               - นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ
               - นางสุวัฒนา ศรีภิรมย์
               - นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
               - นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
               - ว่าที่ร้อยตรี มนูญ ปุญญกริยากร
               - นายเริงจิตร์ มีลาภสม
               - นายสุรินทร์ เงินรูปงาม
               - นางปิติพร จงถาวร
          - คณะกรรมการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 6
               - นายรัษฎา วิชัยดิษฐ
               - นายวินัย กรังพานิชย์
               - นายชินภัทร ปัญยารชุน
               - นายวิษณุ อินทรพักตร์
               - นายประสงค์ กระแสร์พันธ์
               - นางสุปรียา ดุริยางกูร
               - นางสุรพร ทิมมานพ
     - คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 5
          - คณะกรรมการผู้แทนส่วนราชการ ชุดที่ 5
               - นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
               - นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์
               - นายมนัส แจ่มเวหา
               - นาง อรวรรณ ชยางกูร
               - นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
               - นางสุวัฒนา ศรีภิรมย์
               - นางกานดา วัชราภัย
               - นายวิศร์ อัครสันตติกุล
               - นางพรพรรณ สุนาพันธ์
               - พันเอก สุรินทร์ เชิดชู
          - คณะกรรมการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 5
               - นายอรรถพล งามดี
               - นายปฐมพร ทิมเพชร
               - นายรัษฏา วิชัยดิษฐ
               - นายธนะ บำรุงแสง
               - นายสำรวย เจริญทัพ
               - นายสมาน บัวผัน
               - นายวิษณุ อินทรพักตร์
     - คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 4
          - คณะกรรมการผู้แทนส่วนราชการ ชุดที่ 4
               - นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
               - นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
               - นางอรวรรณ ชยางกูร
               - นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์
               - นางวันทนีย์ บุญญเดช
               - นางสุวัฒนา ศรีภิรมย์
               - นายเชาวน์ รอดทองคำ
               - นางทัศนีย์ อักษรมัต
               - นายเชวง ไทยยิ่ง
               - นางศศลักษณ์ ลำเจียก
          - คณะกรรมการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 4
               - นายอรรถพล งามดี
               - นายอภิสรณ์ แสนปลื้ม
               - นายเสน่ห์ ผิวนิล
               - นายธนะ บำรุงแสง
               - นายปฐมพร ทิมเพชร
               - นายสมาน บัวผัน
               - นายดุสิต ธาดากิจวรคุณ
               - นายสำรวย เจริญทัพ
     - คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 3
          - คณะกรรมการผู้แทนส่วนราชการ ชุดที่ 3
               - นายชัยยุทธ สุทธิธนากร
               - นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
               - นางอรวรรณ ชยางกูร
               - นางวันทนีย์ บุญญเดช
               - นางอัญชนา วิทยาธรรมรัช
               - นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
               - นายปั้น วรรณพินิจ
               - นางสาวปนัดดา พ่วงรับ
               - นางสมศรี สายสุวรรณ
               - นางทัศนีย์ อักษรมัต
          - คณะกรรมการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 3
               - นายศักดิ์ชัย ลีพันธุ์
               - นายวิชาญ มณีสุวรรณ
               - นายอภิสรณ์ แสนปลื้ม
               - นางชวลี สวัสดิบุตร
               - นายชัยนิยม สินทร
               - นายสมชาย อุดมพิทักษ์
               - นายชินภัทร ปัญยารชุน
     - คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 2
          - คณะกรรมการผู้แทนส่วนราชการ ชุดที่ 2
               - นายณรงค์ พหลเวชช์
               - นายชาญวิทย์ เจียรธราวานิช
               - นางอารีย์ น้อยวงศ์
               - นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์
               - นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
               - นางเจตนา มีเพียร
               - นายอมร เวชการวิทยา
               - นางสาวปนัดดา พ่วงรับ
          - คณะกรรมการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 2
               - นายเสน่ห์ ผิวนิล
               - นายอรรถพล งามดี
               - นายสมาน วรรณแสง
               - นางสุรพร ทิมมานพ
               - นายชัยนิยม สินทร
               - นางสุปรียา ดุริยางกูร
               - นายประสิทธิ์ ไชยพิมพ์
     - คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 1
          - คณะกรรมการผู้แทนส่วนราชการ ชุดที่ 1
               - นายณรงค์ พหลเวชช์
               - นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
               - นางอารีย์ น้อยวงศ์
               - นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
               - นายชาญวิทย์ เจียรธราวานิช
               - นายไพจิตร พัฒโนภาษ
               - นายอรุณ บุญมาก
               - นายนัที เปรมรัศมี
               - นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์
          - คณะกรรมการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 1
               - นายเสน่ห์ ผิวนิล
               - นายสมชาย สุทนต์
               - นายสำรวย เจริญทัพ
               - นายนุกุล ม้วนทอง
               - นายอรรถพล งามดี
               - นายประสิทธิ์ ไชยพิมพ์
               - นางสุรพล ทิมมานพ
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
+ คู่มือปฏิบัติงาน กสจ. ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2553
     - คู่มือปฏิบัติงาน กสจ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553
+ คู่มือปฏิบัติงาน กสจ. ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2558
     - คู่มือปฏิบัติงาน กสจ. ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2558
 
  กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
 
+ พระราชบัญญัติ
     - พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับประมวล)
     - พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2558)
     - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
+ กฎกระทรวง
     - กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
     - กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
     - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
     - กฎกระทรวง พ.ศ. 2532 ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
+ ข้อบังคับ กสจ.
     - ประมวลข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘)
     - หมวด ๑ ความทั่วไป
     - หมวด ๒ สมาชิกภาพของสมาชิก
     - หมวด ๓ คณะกรรมการกองทุน
     - หมวด ๔ เงินสะสม เงินสมทบ และเงินบริจาค
     - หมวด ๕ บริษัทจัดการ การจัดการกองทุน และการบัญชี
     - หมวด ๖ การคำนวณ และกระจายผลประโยชน์ของกองทุน
     - หมวด ๗ ค่าใช้จ่ายของกองทุน
     - หมวด ๘ การจ่ายเงินจากกองทุน
     - หมวด ๙ การประชุมใหญ่
     - หมวด ๑๐ การโอนและการรับโอนสมาชิก
     - หมวด ๑๑ การเลิกกองทุนและการชำระบัญชี
     - หมวด ๑๒ เบ็ดเตล็ด
     - แก้ไขข้อบังคับกองทุนฉบับที่ 7 พ.ศ.2548
     - แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550
     - แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน ฉบับที่ 9 พ.ศ.2550
     - แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน ฉบับที่ 8 พ.ศ.2548
     - แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548
     - แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน ฉบับที่ 6 พ.ศ.2548
 
  หน่วยงานสมาชิก
 
+ กระทรวงกลาโหม
     - กองบัญชาการทหารสูงสุด
     - การสัตว์ทหารบก
     - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
     - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
     - กรมราชองครักษ์
     - กองทัพบก
     - กองทัพเรือ
     - กองทัพอากาศ
+ กระทรวงการคลัง
     - กรมบัญชีกลาง
     - กรมศุลกากร
     - กรมสรรพสามิต
     - กรมธนารักษ์
     - สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
     - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
     - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
     - กรมสรรพากร
     - กรมสรรพากร 2
     - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
     - สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
     - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
+ กระทรวงการต่างประเทศ
     - สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
+ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     - สถาบันการพลศึกษา
+ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     - สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
     - สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
+ กระทรวงวัฒนธรรม
     - กรมการศาสนา
     - กรมศิลปากร
     - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
+ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - กรมวิทยาศาสตร์บริการ
     - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
     - สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
+ ทบวงมหาวิทยาลัย
     - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
+ สำนักงานกรุงเทพมหานคร
     - สำนักงานกรุงเทพมหานคร
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
     - กรมประชาสัมพันธ์
     - สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
     - สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
     - สำนักงบประมาณ
     - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
     - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
     - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
     - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     - สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
     - สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
+ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
     - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
     - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
     - สำนักงานยุติธรรม
     - สำนักงานศาลปกครอง
     - สำนักงานศาลยุติธรรม
+ หน่วยงานอิสระไม่สังกัดกระทรวง
     - สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
     - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
+ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     - กรมการข้าว
     - กรมชลประทาน หน้า1
     - กรมชลประทาน หน้า2
     - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน้า1
     - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน้า2
+ กระทรวงคมนาคม
     - กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
     - กรมการขนส่งทางบก
     - กรมการขนส่งทางอากาศ
     - กรมการบินพลเรือน
     - กรมทางหลวงชนบท
     - สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
     - สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
+ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - กรมควบคุมมลพิษ
     - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     - กรมทรัพยากรธรณี
     - กรมทรัพยากรน้ำ
     - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
     - กรมป่าไม้
     - กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     - กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
     - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
+ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     - กรมอุตุนิยมวิทยา
     - สำนักงานสถิติแห่งชาติ
+ กระทรวงพลังงาน
     - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
     - กรมธุรกิจพลังงาน
     - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
     - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
     - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
+ กระทรวงพาณิชย์
     - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
     - สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 3 (ชลบุรี)
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมทรัพย์สินทางปัญญา
     - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     - กรมส่งเสริมการส่งออก
     - สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
+ กระทรงมหาดไทย
     - กรมส่งเสริมสหกรณ์
     - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
     - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
     - สำนักนายกรัฐมนตรี
     - กรมส่งเสริมสหกรณ์
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า1
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า2
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า3
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า4
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า5
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า6
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า7
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า8
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า9
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า10
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า11
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า12
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า13
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า14
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า15
     - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - กรมโยธาธิการและผังเมือง
     - กรมราชทัณฑ์
     - กรมการปกครอง
     - กรมการพัฒนาชุมชน
     - กรมทรัพยากรน้ำ
     - กรมการพัฒนาชุมชน2
     - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2
+ กระทรวงยุติธรรม
     - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
     - กรมคุมประพฤติ
     - กรมราชทัณฑ์
     - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
     - สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
+ กระทรวงแรงงาน
     - กรมการจัดหางาน หน้า1
     - กรมการจัดหางาน หน้า2
     - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     - สำนักงานประกันสังคม
     - สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
+ กระทรวงศึกษาธิการ
     - กรมการศึกษานอกโรงเรียน
     - กรมส่งเสริมการเกษตร
     - กรมสามัญศึกษา
     - กรมอาชีวศึกษา
     - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
     - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
     - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     - มหาวิทยาลัยทักษิณ
     - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - มหาวิทยาลัยนเรศวร
     - มหาวิทยาลัยนครพนม
     - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     - มหาวิทยาลัยมหิดล
     - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     - มหาวิทยาลัยศิลปากร
     - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
     - สำนักงานคณะกรรมกรรมการอุดมศึกษา
     - สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
     - สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
     - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
     - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
+ กระทรวงสาธารณสุข
     - กรมการแพทย์
     - กรมควบคุมโรค
     - กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
     - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
     - กรมสุขภาพจิต
     - กรมอนามัย
     - กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
+ กระทรวงอุตสาหกรรม
     - กรมโรงงานอุตสาหกรรม
     - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
     - กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
     - สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
     - สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
     - สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
     - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
+ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
     - ราชบัณฑิตยสถาน
     - สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
     - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
     - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ
     - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
     - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
     - สำนักพระราชวัง
     - สำนักราชเลขาธิการ
     - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน้า1
     - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน้า2
     - สำนักงานอัยการสูงสุด
 
  รายงานประจำปี
 
+ รายงานประจำปี 2540
     - รายงานประจำปี 2540 หน้า 1-8
     - รายงานประจำปี 2540 หน้า 9-25
     - รายงานประจำปี 2540 หน้า 26-41
     - รายงานประจำปี 2540 หน้า 42-53
+ รายงานประจำปี 2541
     - รายงานประจำปี 2541 หน้า 1-15
     - รายงานประจำปี 2541 หน้า 16-31
     - รายงานประจำปี 2541 หน้า 32-40
+ รายงานประจำปี 2542
     - รายงานประจำปี 2542 หน้าปก-10
     - รายงานประจำปี 2542 หน้า 11-21
     - รายงานประจำปี 2542 หน้า 22-35
     - รายงานประจำปี 2542 หน้า 36-48
+ รายงานประจำปี 2543
     - รายงานประจำปี 2543 หน้าปก-12
     - รายงานประจำปี 2543 หน้า 13-25
     - รายงานประจำปี 2543 หน้า 26-40
     - รายงานประจำปี 2543 หน้า 41-50
+ รายงานประจำปี 2544
     - รายงานประจำปี 2544 หน้าปก-8
     - รายงานประจำปี 2544 หน้า 9-18
     - รายงานประจำปี 2544 หน้า 19-30
     - รายงานประจำปี 2544 หน้า 31-43
     - รายงานประจำปี 2544 หน้า 44-51
     - รายงานประจำปี 2544 หน้า 52-60
     - รายงานประจำปี 2544 หน้า 61-64
+ รายงานประจำปี 2545
     - รายงานประจำปี 2545 หน้าปก-4
     - รายงานประจำปี 2545 หน้า 5-13
     - รายงานประจำปี 2545 หน้า 14-23
     - รายงานประจำปี 2545 หน้า 24-33
     - รายงานประจำปี 2545 หน้า 34-43
     - รายงานประจำปี 2545 หน้า 44-52
     - รายงานประจำปี 2545 หน้า 53-59
+ รายงานประจำปี 2546
     - รายงานประจำปี 2546 หน้าปก-8
     - รายงานประจำปี 2546 หน้า 9-19
     - รายงานประจำปี 2546 หน้า 20-32
     - รายงานประจำปี 2546 หน้า 33-42
     - รายงานประจำปี2546 หน้า43-ปกหลัง
+ รายงานประจำปี 2547
     - รายงานประจำปี 2547 หน้าปก-11
     - รายงานประจำปี 2547 หน้า 12-23
     - รายงานประจำปี 2547 หน้า 24-37
     - รายงานประจำปี 2547 หน้า 38-48
+ รายงานประจำปี 2548
     - รายงานประจำปี 2548 - เกร็ดความรู้
     - รายงานประจำปี 2548 - บทนำ_คณะกรรมการ
     - รายงานประจำปี 2548 - วาระที่1-2
     - รายงานประจำปี 2548 - วาระที่3
     - รายงานประจำปี 2548 - วาระที่4
     - รายงานประจำปี 2548 - วาระที่5
     - รายงานประจำปี 2548 สรุปผลการดำเนินงานปี 2548
     - รายงานประจำปี 2548 - หมายเหตุประกอบงบการเงิน
+ รายงานประจำปี 2549
     - รายงานประจำปี 2549 หน้าปก-12
     - รายงานประจำปี 2549 หน้า 13-31
     - รายงานประจำปี 2549 หน้า 32-46
     - รายงานประจำปี 2549 ปกหลัง
+ รายงานประจำปี 2550
     - รายงานประจำปี 2550 หน้าปก
     - รายงานประจำปี 2550 หน้า 1-10
     - รายงานประจำปี 2550 หน้า 11-24
     - รายงานประจำปี 2550 หน้า 25-43
     - รายงานประจำปี 2550 หน้า 44-58
     - รายงานประจำปี 2550 หน้า 59-72
+ รายงานประจำปี 2551
     - รายงานประจำปี 2551 หน้าปก-11
     - รายงานประจำปี 2551 หน้า 12-28
     - รายงานประจำปี 2551 หน้า 29-45
     - รายงานประจำปี 2551 หน้า 46-63
     - รายงานประจำปี 2551หน้า 64-74
     - รายงานประจำปี 2551 หน้าหลัง
+ รายงานประจำปี 2552
     - รายงานประจำปี 2552 หน้าปก
     - รายงานประจำปี 2552 หน้า1-9
     - รายงานประจำปี 2552 หน้า10-18
     - รายงานประจำปี 2552 หน้า19-25
     - รายงานประจำปี 2552 หน้า 26-34
     - รายงานประจำปี 2552 หน้า 35-42
     - รายงานประจำปี 2552 หน้า 43-53
     - รายงานประจำปี 2552 หน้า 54-63
     - รายงานประจำปี 2552 หน้า 64-71
     - รายงานประจำปี 2552 หน้า 72-77
     - รายงานประจำปี 2552 หน้า 78-84
+ รายงานประจำปี 2553
     - รายงานประปี 2553 ปกหน้า-สารบัญ
     - รายงานประปี 2553 หน้า 4-10
     - รายงานประปี 2553_ระเบียบวาระการประชุม
     - รายงานประปี 2553 หน้า 67-90
+ รายงานประจำปี 2554
     - รายงานประจำปี 2554_หน้า1-14
     - รายงานประจำปี 2554 ระเบียบวาระ_หน้า15-64
     - รายงานประจำปี 2554_กิจกรรม หน้า65-76
+ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนประจำปี
     - งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ประจำปี 2547
     - งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ประจำปี 2548
     - งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ประจำปี 2549
     - งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ประจำปี 2550
     - งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ประจำปี 2551
     - งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ประจำปี 2552
+ รายงานประจำปี 2555
     - รายงานประจำปี 2555 หน้า 1-5
     - รายงานประจำปี 2555 หน้า 5-14
     - รายงานประจำปี 2555 หน้า 15-28
     - รายงานประจำปี 2555 หน้า 29-72
     - รายงานประจำปี 2555 หน้า 73-78
     - รายงานประจำปี 2555 หน้า 79-83
     - รายงานประจำปี 2555 หน้า 84เป็นต้นไป
+ รายงานประจำปี 2556
     - รายงานประจำปี 2556 หน้า 1 -5
     - รายงานประจำปี 2556 หน้า 6 - 14
     - รายงานประจำปี 2556 หน้า 15 - 23
     - รายงานประจำปี 2556 หน้า 24 - 63
     - รายงานประจำปี 2556 หน้า 64 - 68
     - รายงานประจำปี 2556 หน้า 69 - 73
+ รายงานประจำปี 2557
     - รายงานประจำปี 2557 หน้า 1-3
     - รายงานประจำปี 2557 หน้า 4-12
     - รายงานประจำปี 2557 หน้า 13-62
     - รายงานประจำปี 2557 หน้า 63-68
     - รายงานประจำปี 2557 หน้า 69-73
     - รายงานประจำปี 2557 หน้า 74-78
+ รายงานประจำปี 2558
     - รายงานประจำปี 2558 1-10
     - รายงานประจำปี 2558 11-20
     - รายงานประจำปี 2558 21-30
     - รายงานประจำปี 2558 31-40
     - รายงานประจำปี 2558 41-50
     - รายงานประจำปี 2558 51-60
     - รายงานประจำปี 2558 61-70
     - รายงานประจำปี 2558 71-76
     - รายงานประจำปี 2558 77-82
 
  วารสารข่าว กสจ.
 
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2541
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2541
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2542
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2541- มกราคม พ.ศ.2542
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2542
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2542
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2543
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2544
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2544
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2544
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2544
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2545
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2545
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2545
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ.2545
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2545
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2546
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2546
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2546
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ.2546
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2546
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2547
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2547
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ.2547
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน ฉบับพิเศษ-สิงหาคม พ.ศ.2547
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2547
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2548
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2548
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2548
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ.2548
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2548
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2549
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2549
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2549
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ.2549
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2549
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2550
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2550
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2550
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ.2550
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2550
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2551
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2551
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2551
     - วารสารข่าว กสจ. เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2551
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2552
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2552
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2552
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2552
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2552
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2553
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2553
     - วารสารข่าว กสจ. ประจำเดือนเมษายน - ธันวาคม พ.ศ. 2553
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2554
     - วารสารข่าว กสจ. ปีที่ 14 ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2554
     - วารสารข่าว กสจ. ปีที่ 14 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2554
+ วารสารข่าว กสจ ประจำปี 2558
     - วารสารข่าว กสจ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2558
     - วารสารข่าว กสจ.ปีที่ 18 ฉบับที 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2558
+ วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2559
     - วารสารข่าว กสจ.ปีที่ 19 ฉบับที 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2559
 
  ข่าว กสจ.
 
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2553 ที่เงิน กสจ. จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 29 ตุลาคม 2553
+ รายชื่อสมาชิก กสจ. ที่ค้างส่งรายงานสรุปยอดเงินนำส่งรายบุคคล ประจำงวดเดือนมิถุนายน 2550
+ ขยายระยะเวลาการขอใช้สิทธิโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส. ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ธันวาคม 2549
+ เลือกนโยบายการลงทุนเอง...โอกาสทองของสมาชิก
+ การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
+ การจ่ายเงินคืนสมาชิก โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก
+ มติที่ประชุม กสจ. ครั้งที่2/2547 วันที่ 13 กันยายน 2547
+ เหตุใดมูลค่ากองทนสำรองเลี้ยงชีพลดลง
+ ความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินประเดิม
+ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
+ ข้อคิดเรื่องภาษีก่อนลาออกจากกองทุน
+ ข้อมูลเงินนำส่งที่ กสจ. ไม่สามารถจัดสรรให้แก่สมาชิกได้
+ การช่วยเหลือลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในระบบราชการ
+ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/37995 ลว. 15 พ.ย. 47 เรื่อง ขอให้วางฎีกาเบิกเงินตามที่ระเบียบกำหนดโดยเคร่งครัด
+ การส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและหลักฐานแนบของผู้ขาย
+ ขอทราบความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบ GFMIS (ว406)
+ วิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2547 งบกลาง (ว402) ลว 18 พย 2547
+ แบบคำขอถอนเงินคืน
+ การกรอกรายละเอียดแบบคำขอถอนเงินคืน
+ เช็คหมดอายุค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
+ ใบสมัครสมาชิก กสจ. ฉบับปรับปรุงล่าสุด
+ แบบแสดงเจตนาผู้รับประโยชน์ และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์
+ การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุราชการ
+ การจัดจ้างบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก กสจ. โดยวิธีพิเศษ
+ แจ้งการสิ้นสมาชิกสภาพของสมาชิกกองทุน กสจ.
+ การขอถอนเงินคืนจากกองทุน กสจ.
+ สมาชิก กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2549
+ รายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
+ ประมวลข่าวพิธีลงนามแต่งตั้งบริษัทจัดการ
+ การขอคืนเงิน กสจ. ที่หน่วยงานราชการส่งเกิน
+ เอกสารใบสมัครงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน
+ เมื่อท่านได้รับรายงานสรุปยอดเงินนำส่ง จำนวน 2 ฉบับ และมีรหัสสมาชิกมากกว่า 1 ตัว ต้องทำอย่างไร
+ รายชื่อหน่วยราชการที่นำส่งเงินเข้า กสจ. แต่ไม่สามารถกระจายหน่วยให้แก่สมาชิกได้
+ เช็คจ่ายเงินคืนสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพหมดอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
+ รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเช็คคืนเงินส่วนที่นำส่งเกินแล้ว แต่เช็คหมดอายุ (เกิน 6 เดือน)
+ รายชื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการปี 2549 แต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินคืน กสจ.
+ รายชื่อสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพแล้ว แต่ยังไม่ยื่นเรื่องขอรับเงิน กสจ.
+ การนำส่งรายละเอียดของเงินสะสมสมทบประจำเดือน
+ การจัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก
+ เช็คหมดอายุค้างจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
+ หน่วยงานที่นำฝากเงินเข้ากองทุน กสจ. โดยไม่ใช้ใบนำฝากเงินเฉพาะของบัญชี กสจ.
+ สถานที่จัดส่งเอกสาร กสจ.
+ ขั้นตอนการขอรับเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2551
+ การนำฝากเงินเข้าบัญชี กสจ.
+ ข้อมูลหน่วยราชการนำส่งเงินเข้ากองทุน แต่เกิดปัญหาไม่สามารถกระจายหน่วยให้แก่สมาชิก กสจ. ได้
+ รายงานสรุปยอดเงินนำส่งรายบุคคล ประจำงวดเดือนมิถุนายน 2550
+ กำหนดการประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดอุดรธานี
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2550 ที่ กสจ.จ่ายเงินคืนให้แล้ว
+ รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเงิน กสจ.
+ เงินนำส่งเข้าบัญชี กสจ. รอจัดสรร
+ งานเสวนาครบรอบ 10 ปี กสจ.
+ สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
+ สารจากประธานกรรมการ กสจ
+ ประวัติและความเป็นมาของกองทุน กสจ.
+ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์แจ้งรายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นฯ
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุป็นพนักงาน
+ กำหนดการประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2550
+ แจ้งรายชื่อสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ กรณีเกษียณอายุราชการปี 2551
+ ขอมีบัตรสมาชิก กสจ.
+ การแก้ไขข้อมูลสมาชิก และผู้รับประโยชน์
+ การจัดประชาสัมพันธ์ กสจ. สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 1/2551
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกและบริษัทจัดการการลงทุน
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2550
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ยกเลิกประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2550
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2550 (ครั้งที่2)
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง บัญชีรายชื่กผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2550
+ แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่จัดส่งรายละเอียดของเงินนำส่ง ผ่านทาง E-Mail Address
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กสจ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน
+ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสำนักงาน กสจ.
+ การล้มละลายของ เลแมน บราเดอร์ ส่งผลกระทบอย่างไรกับ กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน
+ กสจ. ขอแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่จัดส่งรายละเอียดของเงินนำส่ง (กสจ. 003) ผ่านทาง E-Mail ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
+ ประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน
+ ประกาศ กสจ. เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กสจ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก
+ ประกาศรายชื่อผู้แทนส่วนราชการที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ กสจ. ชุดที่ 7
+ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสจ.
+ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน กสจ.
+ รายงานงบการเงิน ณ 31 ธันวามคม 2551 และ 2550
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2552
+ ประกาศ กสจ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศสรรหาผู้จัดการสำนักงาน กสจ. 2553
+ ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเสื้อแจ๊กเก๊ต กสจ.
+ ประกาศสอบราคารายงานประจำปี 2552
+ ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกองทุน "กสจ."
+ ข่าวการขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด ส่งผลกระทบต่อ กสจ. หรือไม่
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง การเลื่อนวันที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคาจ้างพิมพ์ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกองทุน “กสจ.”
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกองทุน "กสจ."
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกและบริษัทจัดการการลงทุน
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน กสจ. ประจำปี 2552
+ ประกาศ เรื่อง ผลการจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน กสจ. ประจำปี 2552
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
+ รายชื่อหน่วยงานที่นำส่งเงิน แต่ยังไม่นำส่งเอกสาร กสจ. 003/1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
+ แจ้งผลการสรรหาบริษัทจัดการการลงทุน
+ แจ้งเปลี่ยนบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก‏รายใหม่
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) พร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Licenses)
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน กสจ.
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2553 ที่เงิน กสจ. จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 22 ตุลาคม 2553
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2553 ที่เงิน กสจ. จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 29 ตุลาคม 2553
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารสำนักงาน กสจ.
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2553 ที่เงิน กสจ. จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ปฎิทินตั้งโต๊ะ กสจ. ประจำปี 2554.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างผุ้สอบบัญชี กสจ.
+ โครงการจัดอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน กสจ. แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2553 ที่เงิน กสจ. จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2553 ที่เงิน กสจ. จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2553 ที่เงิน กสจ. จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 3 ธันวาคม 2553
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) พร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Licenses)
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างผู้สอบบัญชี กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ปฎิทินตั้งโต๊ะ กสจ. ประจำปี 2554
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ กสจ. ทางโทรศัพท์และแฟกซ์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ กสจ. ทางโทรศัพท์และแฟกซ์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ กสจ. ทางโทรศัพท์และแฟกซ์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพ์ใบนำฝากเงินเข้ากองทุน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ต กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ กสจ. ทางโทรศัพท์และแฟกซ์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ กสจ. ทางโทรศัพท์และแฟกซ์
+ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับสมาชิก กสจ. ประจำปี 2554
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2553
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ต กสจ.
+ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. (เฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี)
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ กสจ. ทางโทรศัพท์และแฟกซ์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2553
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน
+ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
+ รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้สมาชิก กสจ ในวันที่ 6-7 ส.ค. 54
+ ผลการดำเนินงาน กสจ. เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554
+ การจ่ายคืนเงินแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2554 ครั้งที่ 1
+ การจ่ายคืนเงินแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2554 ครั้งที่ 2
+ การจ่ายคืนเงินแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2554 ครั้งที่ 3
+ การจ่ายคืนเงินแก่สมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2554 ครั้งที่ 4
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตของที่ระลึกประจำปี 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ.
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 21 ตค. 54 - 18 พย. 54
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554
+ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554
+ ประมวลคำถาม ปัญหาถามตอบ จากการจัดงานประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ปี 2554
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2554
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ.
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อผู้แทนส่วนราชการที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ กสจ. ชุดที่ 8
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชุดที่ 8
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และเสียชีวิต วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และเสียชีวิต วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการประกวดราคาผลิตกระเป๋าเดินทางล้อเลื่อน
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกองทุน "กสจ."
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลสอบราคาจ้างพิมพ์ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกองทุน "กสจ."
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการการลงทุน
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศราคาจ้างบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก
+ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
+ การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการการลงทุน
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศราคาจ้างบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 13 และ 27 กรกฎาคม 2555
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 15 สิงหาคม และวันที่ 20 สิงหาคม 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต และวงจรสื่อสัญาณความเร็วสูง
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 27 สิงหาคม 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน กสจ.
+ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2555 ที่จัดส่งเอกสารยังไม่ครบ ลำดับที่ 161-197
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2555 ที่จัดส่งเอกสารไม่ครบ ลำดับที่ 121-160
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2555 ที่จัดส่งเอกสารไม่ครบ ลำดับที่ 81-120
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2555 ที่จัดส่งเอกสารไม่ครบ ลำดับที่ 41-80
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2555 ที่จัดส่งเอกสารไม่ครบ ลำดับที่ 1 - 40
+ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน กสจ.
+ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 22-23 ธ.ค. 55
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ และเสียชีวิต
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. แก่สมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2555 จำนวน 4,718 ราย
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ การจ่ายเงิน กสจ. แก่สมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2555 เพิ่มจำนวน 263 ราย
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ และเสียชีวิต วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. แก่สมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2555 เพิ่มจำนวน 369 ราย
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง เรื่อง สอบราคาจ้างผู้สอบบัญชี กสจ.
+ รายชื่อสมาชิกยื่นเรื่องขอรับเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการปี 2555 แต่เอกสารยังไม่ครบ
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ และเสียชีวิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการปี 2555 เพิ่ม จำนวน 148 ราย
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. พื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. พื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการปี 2555 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 และวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างผู้สอบบัญชี กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้า กสจ.
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการปี 2555 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 11 ธันวาคม 2555
+ การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ จังหวัดเลย
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 18 ธันวาคม 2555
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 24 ธันวาคม 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 28 ธันวาคม 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 9 มกราคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 16 มกราคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 21 มกราคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 28 มกราคม 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2555
+ ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2555
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2555 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 4 มีนาคม 2556
+ แผนการจัดฝึกอบรมเพื่อสมาชิก กสจ. ประจำปี 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 12 มีนาคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 18 มีนาคม 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. พื้นที่จังหวัดตรัง
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 22 มีนาคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 29 มีนาคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 5 เมษายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 17 เมษายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 24 เมษายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 30 เมษายน 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแก่สมาชิก กสจ. ผู้เกษียณอายุราชการปี 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 10 มิถุนายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 17 มิถุนายน 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลประกวดราคาจ้างพิมพ์วารข่าว กสจ. ประจำปี 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแก่สมาชิก กสจ. ผู้เกษียณอายุราชการปี 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 21 มิถุนายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 28 มิถุนายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน กสจ. ประจำปี 2556
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาสผลการจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน กสจ. ประจำปี 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้า กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 1 สิงหาคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 9 สิงหาคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 19 สิงหาคม 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้า กสจ.
+ การจ่ยเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 27 สิงหาคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 30 สิงหาคม 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 6 กันยายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 13 กันยายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 20 กันยายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 27 กันยายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 4 ตุลาคม 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรือง สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกองทุน "กสจ."
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 11 ตุลาคม 2556
+ รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2556 ที่ยื่นเอกสารขอรับเงิน กสจ. ไม่ครบถ้วน
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 18 ตุลาคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 28 ตุลาคม 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างพนักงานทำสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดอุบลราชธานี
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารสำนักงาน กสจ.
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดพิษณุโลก
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างระบบสารสนเทศสำนักงาน กสจ.
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดลำปาง
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ต กสจ.
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 9 ธันวาคม 2556
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดอุดรธานี
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 17 ธันวาคม 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 23 ธันวาคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 27 ธันวาคม 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 8 มกราคม 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2556
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ กสจ. ประจำปี 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ต กสจ.
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 17 มกราคม 2557
+ ขอแจ้งเลื่อนการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก จังหวัดนราธิวาส
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 24 มกราคม 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 31 มกราคม 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2557
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. จังหวัดร้อยเอ็ด
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
+ การถ่ายทอดสดงานประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2556
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 7 มีนาคม 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 14 มีนาคม 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 21 มีนาคม 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาการจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 28 มีนาคม 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 4 เมษายน 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 16 เมษายน 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 26 เมษายน 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแก่สมาชิก กสจ. ผู้เกษียณอายุราชการปี 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 29 เมษายน 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อผู้แทนส่วนราชการที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ กสจ. ชุดที่ 9
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 9
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 6 มิถุนายน 2557
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 13 มิถุนายน 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการการลงทุน
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และสมาชิกเสียชีวิต วันที่ 20 มิถุนายน 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน กสจ. ประจำปี 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกองทุน "กสจ."
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 27 มิถุนายน 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 4 กรกรฎาคม 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศผลการจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน กสจ. ประจำปี 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการตกลงราคาจ้างพิมพ์ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกองทุน " กสจ. "
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
+ โครงการการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิกกสจ. ที่จะเกษียณอายุ ปี 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 1 สิงหาคม 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 8 สิงหาคม 2557
+ ขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์บทบาทสำคัญของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ผ่านรายการ ถอดสลักข่าว (วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) โดย นางผานิตย์ มีสุนทร ประธานกรรมการ กสจ. (ชุดที่ 9)
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 18 สิงหาคม 2557
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อสมาชิก กสจ. ที่เกษียณอายุราชการในปี 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้า กสจ.
+ แจ้งการเปลี่ยนบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 22 สิงหาคม 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 29 สิงหาคม 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 5 กันยายน 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 12 กันยายน 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 26 กันยายน 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 30 กันยายน 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 7 ตุลาคม 2557
+ รายชื่อสมาชิกที่จัดส่งเอกสารขอรับเงิน กสจ. ไม่ครบ
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ กสจ. ชุดภาพรวม
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างผู้สอบบัญชี กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาระบบสาเทสทะเบียนสมาชิก กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารสำนักงาน กสจ.
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 21 ตุลาคม 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 29 ตุลาคม 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ยกเลิืกประกาศสอบราคาจ้างผู้สอบบัญชี กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างผู้สอบบัญชี กสจ.
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนสมาชิก กสจ.
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าเป้ที่ระลึก กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างพนักงานทำสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 2 ธันวาคม 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 11 ธันวาคม 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 17 ธันวาคม 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 23 ธันวาคม 2557
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 30 ธันวาคม 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 9 มกราคม 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าเป้ที่ระลึก กสจ.
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 20 มกราคม 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแก่สมาชิก กสจ. ผู้เกษียณอายุราชการปี 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 27 มกราคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2557
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีน วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 3 มีนาคม 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 11 มีนาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 17 มีนาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 24 มีนาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 8 เมษายน 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 31 มีนาคม 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กสจ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/IT
+ ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2557
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 20 เมษายน 2558
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม วันเสาร์ที่ 25 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 24 เมษายน 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน กสจ. ประจำปี 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) พร้อมซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ (Licenses)
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อตู้ใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 28 เมษายน 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน กสจ. ประจำปี 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
+ โครงการอบรมเพื่อสมาชิก กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 3 มิถุนายน 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 10 มิถุนายน 2558
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อตู้ใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) พร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Licenses)
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อตู้ใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสจ.
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสมาชิก กสจ. ที่จะเกษียณอายุปี 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดกาญจนบุรี
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน กสจ. ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้า กสจ.
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ณ จังหวัดสงขลา
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศผลการจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน กสจ. ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้า กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ.
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2558 วันที่ 9 ตุลาคม 2558
+ การจ่ายเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2558 วันที่ 13 ตุลาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2558 วันที่ 20 ตุลาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2558
+ รายชื่อสมาชิกที่ยื่นเรื่องขอรับเงิน กสจ. แต่เอกสารไม่ครบ
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกองทุน
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2558 วันที่ 26 และ 28 ตุลาคม 2558 ตามลำดับ
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2558 วันที่ 30 ตุลาคม และ 3 พฤศจิกายน 2558 ตามลำดับ
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารสำนักงาน กสจ.
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 1 ธันวาคม 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแก่สมาชิก กสจ. ผู้เกษียณอายุราชการปี 2559
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. (จังหวัดเชียงราย)
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 9 ธันวาคม 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพฺ์รายงานประจำปี 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 17 ธันวาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 22 ธันวาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 29 ธันวาคม 2558
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 6 มกราคม 2559
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแก่สมาชิก กสจ. ผู้เกษียณอายุราชการปี 2559
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง การฝึกอบรบเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. บุรีรัมย์
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
+ การจ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงราย
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประมวลปัญหาถาม – ตอบงานประสัมพันธ์
+ การจ่ายเงิน กสจ. วันที่ 2 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
+ การจ่ายเงิน กสจ. วันที่ 16 และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ กสจ.
+ การจ่ายเงิน กสจ. วันที่ 15 มีนาคม 2559
+ การจ่ายเงิน กสจ. วันที่ 22 มีนาคม 2559
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อสมาชิก กสจ. ส่วนภูมิภาค ที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อสมาชิก กสจ. ส่วนกลาง ที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อจัดจ้างตู้เก็บอุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อจัดจ้าง KVM SWITCH
+ ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2558
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างระบบภายในสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดสุพรรณบุรี
+ ประกาศ กสจ. เรือง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างระบบภายในสำนักงาน กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการว่าจ้างระบบภายในสำนักงาน กสจ. โดยวิธีพิเศษ
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง แจ้งกำหนดการและขออนุมัติบุคคลผู้เข้าร่วมงานสัมนา
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง จัดจ้างระบบภายในสำนักงาน กสจ. โดยวิธีพิเศษ
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2559
+ การจ่ายเงิน กสจ.
+ การจ่ายเงิน กสจ.วันที่ 14 มิถุนายน 2559
+ ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2559
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง แจ้งกำหนดการและขออนุมัติบุคคลผู้เข้าร่วมงานสัมมนา"แนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำฯ"
+ การจ่ายเงิน กสจ.วันที่ 21 มิถุนายน 2559
+ การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
+ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.
+ การจ่ายเงิน กสจ.วันที่ 28 มิถุนายน 2559
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้แทนส่วนราชการที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ กสจ. ชุุดที่ 10
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว กสจ. ประจำปี 2559
+ ประชาสัมพันธ์!!! รายชื่อส่วนราชการที่นำส่งเงิน กสจ. แล้ว แต่ยังไม่นำส่งเอกสารแบบ กสจ. 003/1
+ ประกาศ กสจ.เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.จังหวัดราชบุรี
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชุดที่ ๑๐
+ ประกาศ กสจ. เรื่องตกลงราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ กสจ. ชุดภาพรวม ประจำปี 2559
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. (ชลบุรี)
+ เรื่อง ขออนุมัติบุคคลเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. (ราชบุรี)
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก กสจ.
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างบบริษัทจัดการการลงทุน
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2559 ที่ยื่นเอกสารขอรับเงิน (004/1) ครบถ้วน
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2559 ที่ยื่นเอกสารขอรับเงิน กสจ. (004/1) ไม่ครบถ้วน
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี
+ ประกาศ กสจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าผ้า กสจ.
+ จ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 14 ตุลาคม 2559
+ จ่ายคืนเงิน กสจ. วันที่ 18 ตุลาคม 2559
+ รายชื่อสมาชิก กสจ. ที่ยื่นเอกสารขอรับเงินไม่ครบถ้วน
+ การจ่ายเงิน กสจ. วันที่ 21 ตุลาคม 2559
+ การจ่ายเงิน กสจ. วันที่ 26 ตุลาคม 2559
 
  สวัสดิการ กสจ.
 
+ โครงการครอบครัว กสจ. สดใส ด้วยประกันภัยทิพย
+ โครงการสวัสดิการบัตรกรุงไทยวีซ่าเดบิตสำหรับสมาชิก กสจ. ระหว่าง กสจ. กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
+ โครงการกู้เงินสินเชื่อเคหะเพื่อที่อยู่อาศัยและโครงการกู้เงินสินเชื่อสวัสดิการสำหรับลูกจ้างประจำซึ่งเป็นสมาชิก กสจ. กับธนาคารออมสิน
 
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
+ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
  รูปภาพกิจกรรม
 
+ โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสมาชิก กสจ. ประจำปี 2558
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 10-11 ต.ค. 58 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดนครปฐม วันที่ 25-26 เม.ย. 58 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดปราจีนบุรี วันที 28-1 มี.ค. 58 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดสงขลา วันที่ 22-23 ส.ค. 58 ณ วิทยาลัยอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดสุรินทร์ วันที 20-21 มิ.ย. 58 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
+ ประมวลภาพกิจกรรม กสจ. ประจำปี 2558
     - สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก จังหวัดลำปาง วันที่ 23 ม.ค. 58 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง
     - สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก จังหวัดสตูล วันที่ 6 มี.ค. 58 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี
     - สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก จังหวัดอุดรธานี วันที่ 29 พ.ค. 58 ณ โรงแรมนภาลัยอุดรธานี
     - สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก จังหวัดระนอง วันที่ 3 ก.ค. 58 ณ โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์คอนเวนชั่น
     - สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 4 ก.ย. 58 ณ โรงแรมเทพนคร
     - สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 6 พ.ย. 58 ณ โรงแรมสีหราช
+ ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2557
+ ประมวลภาพกิจกรรม กสจ. ประจำปี 2557
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 57 ณ ห้องนราทัศน์ 1 – 2 โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 57 ณ ห้องจำปาลาว โรงแรม โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 57 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
+ โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสมาชิก กสจ. ประจำปี 2557
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดน่าน 26 - 27เม.ย. 57
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดร้อยเอ็ด 1 - 2 มีค. 57
+ ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2555
+ ประมวลภาพกิจกรรม กสจ. ประจำปี 2556
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 56 ณ พลอยบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม พลอยพาเลซ
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 56 ณ ห้องบงกชรัตน์ 1-2 โรงแรม เดอะทวิน โลตัส
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 56 ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมสีมา โรงแรมสีมาธานี
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 56 ณ ห้องศรีสกล โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติค
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 56 ณ ห้องสร้อยเพชร ชั้น 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 56 ณ ห้องเวียงปิง ชั้น 4 โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์
+ โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสมาชิก กสจ. ประจำปี 2556
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดสกลลนคร 3-4 ส.ค. 56
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดกำแพงเพชร 6-7 ก.ค. 56
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดกาญจนบุรี 8-9 มิ.ย. 56
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดตรัง 30-31 มี.ค. 56
+ ประมวลภาพกิจกรรม กสจ. ประจำปี 2555
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 55 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 55 ณ โรงแรมทองธารินทร์
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 55 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุพรรณ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 55 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 55 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่
+ โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสมาชิก กสจ. ประจำปี 2555
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 22-23 ธ.ค. 55
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 1-2 ธ.ค. 55
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดปทุมธานี วันที่ 24-25 พ.ย. 55
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงราย วันที่ 17-18 พ.ย. 55
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดพะเยา วันที่ 17-18 พ.ย. 55
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20-21 ต.ค. 55
     - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 7-8 ก.ค. 55
+ ประมวลภาพกิจกรรม กสจ. ประจำปี 2554
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 54 ณ โรงแรมท็อปแลนด์คอนเวนชั่นฮอลล์
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 54 ณ โรงแรมนภาลัย
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 54 ณ โรงแรมซิตี้ปาร์ค
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 54 ณ โรงแรมริเวอร์ โฮเต็ล
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 54 ณ โรงแรมวิวโขง
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 54 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 54 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ (ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา)
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ต จ.นครนายก
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 54 ณ โรงแรมลิตเติ้ลดัก เชียงราย
+ โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสมาชิก กสจ. ประจำปี 2554
     - หลักสูตร วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2554
     - หลักสูตร วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2554
     - หลักสูตร วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554
     - หลักสูตร วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2554
     - หลักสูตรของวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2554
     - หลักสูตรของวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2554
     - หลักสูตร วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2554
+ ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2553
+ ประมวลภาพกิจกรรม กสจ. ประจำปี 2553
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมไพลิน สุโขทัย
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาวเดอร์ จอมเทียน
     - การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
+ โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสมาชิก กสจ. ประจำปี 2553
     - หลักสูตร วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2553
     - หลักสูตร วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2553
     - หลักสูตร วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2553
     - หลักสูตร วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553
     - หลักสูตร วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553
+ ประมวลภาพกิจกรรม กสจ. ประจำปี 2552
     - พบสมาชิก กสจ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     - พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
     - พบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
     - พบสมาชิก กสจ. จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     - พบสมาชิ กสจ. จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
     - พบสมาชิก กสจ. จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภุเก็ต
     - โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน กสจ. แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารตึกใหม่ กรมบัญชีกลาง
+ โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสมาชิก กสจ. ประจำปี 2552
     - หลักสูตรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา
     - หลักสูตรของ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
     - หลักสูตรของวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
+ ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2552
+ ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2551
 
  เว็บบอร์ด
 
+ เว็บบอร์ด
 
  คำถามที่ถามบ่อย
 
+ คำถามที่ถามบ่อย
 
  วีดีโอ
 
+ วีดีทัศน์
 
   

 
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-643-1383-5  เบอร์โทรสาร : 02-643-1387  E-mail Address : webmaster@gpef.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  |  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์