Sun, May 28, 2023
ประกาศสอบราคา
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก การจ้างบริษัทให้บริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน กสจ.
ประกาศ
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก การจ้างผลิตวีดิทัศน์ กสจ. ประจำปี 2566
ผลการสอบราคา
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ประกาศผลการสอบราคาจ้างตกแต่งสำนักงาน กสจ.
ประกวดราคา
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก
ประกาศผล
ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก ประกาศผลการสรรหาบริษัทจัดการการลงุทน กสจ.
Screen Shot 2017-01-05 at 1.23.31 PM
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก เรื่อง “ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดการการลงทุน” 
Screen Shot 2017-01-05 at 1.23.31 PM
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก ประกาศสรรหาบริษัทจัดการลงทุน 64.pdf ฉบับลงนาม (dragged)