Sat, Dec 04, 2021
สัญจร
กสจ. จัดงานประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ จังหวัดสระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม อินโดจีน  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จึงขอเชิญชวนลูกจ้างประจำทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. ในจังหวัดสระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงาน ในวัน – เวลาดังกล่าว
Chin-cinema-67-of-274-1024x640
กสจ. กำหนดจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์พบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. ณ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์   อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร จึงขอเชิญชวนลูกจ้างประจำทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. ในจังหวัดยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว