Sun, May 28, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก รายชื่อผู้แทนข้าราชการและผู้แทนสมาชิก กสจ. 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก ประกาศสำนักงาน รับพนักงาน การเงิน 61 ฉ 3
สัญจร
กสจ. จัดงานประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ จังหวัดสระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม อินโดจีน  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จึงขอเชิญชวนลูกจ้างประจำทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. ในจังหวัดสระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงาน ในวัน – เวลาดังกล่าว
การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
    กสจ. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ กสจ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. สามารถเลือกอัตราการนำส่งเงินสะสมได้ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15โดยต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ( เมื่อรวมกับแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ) สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ขอออมเพิ่มต่อส่วนราชการต้นสังกัด ผ่านแบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม (แบบ กสจ. 009) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมสามารถดำเนินการได้ปีละ 1 ครั้ง คือ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี และมีผลบังคับใช้ เดือนมกราคม ของปีถัดไป หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสมาชิกมีความจำนงให้ใช้อัตราเงินสะสมเดิม    ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นค้นไป แบบ กสจ.009 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อส่วนราชการที่นำส่งเงิน กสจ. แล้ว แต่ยังไม่นำส่งเอกสารแบบ กสจ. 003/1
กสจ. ขอแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่นำส่งเงินเข้าบัญชี กสจ. แล้ว แต่ยังไม่นำส่ง แบบ กสจ.003/1 รายละเอียดแจกแจงยอดเงินนำส่ง เพื่อบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก ได้ดำเนินการจัดสรรหน่วยให้แก่สมาชิกในสังกัดของท่าน โปรดตรวจสอบรายชื่อและจัดทำเอกสารดังกล่าว ส่งแฟกซ์มาที่ งานทะเบียนสมาชิก บลจ.กรุงไทย จำกัด 02 686 6337 – 38 , 02 686 6397 – 98 หรือนำส่งผ่านทางอีเมล์ : member.pvd@ktam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 686 6331 – 35 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด F28821115.pdf