การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
และตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน กสจ.

                  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 ให้กระทรวงการคลัง จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ (กสจ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และกระทรวงการคลัง ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 พร้อมทั้งได้มีการประกาศใช้ ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2540 ซึ่งมีผลให้หน่วยงานของทุกส่วนราชการ ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน กสจ. ได้แก่ การรับสมัครลูกจ้างประจำ เป็นสมาชิกการจัดทำทะเบียนสมาชิก การหักและจ่ายเงินสะสม การเบิกและจ่ายเงินสมทบ การนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุน และการบันทึกรายการบัญชี เพิ่มขึ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้เดิม
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน และตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงาน กสจ.  ก.พ.จึงมีมติให้กำหนดบทบาท หน้าที่และภารกิจงาน กสจ. เกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิก และการจัดทำทะเบียนสมาชิก เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ ส่วนหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานหักและจ่ายเงินสะสม การเบิกและจ่ายเงินสมทบ การนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุน และการบันทึกรายการบัญชี ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการเงินและบัญชี ของทุกส่วนราชการ รวมทั้งกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังกล่าว ในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานการเงินและบัญชี ด้วย

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ
ทิพาวดี เมฆสวรรค์
(นางทิพาวดี เมฆสวรรค์)
เลขาธิการ ก.พ.
5 สิงหาคม 2542