นายพัลลภ   ศักดิ์โสภณกุล
(ประธานกรรมการ กสจ.)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 60)

นางสุรีพร  ศิริขันตยกุล  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ม.ค. 61)

นายวุฒิพงศ์   จิตตั้งสกุล  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 8  มิ.ย. 60)

นายสุภัทร   จำปาทอง  (กรรมการ)

นายสันติ   อ่ำศรีเวียง  (กรรมการ)

นายกิตติศักดิ์  หาญกล้า  (กรรมการ)

นางสุรีย์   เกาศล  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค.60)

นายสมเกียรติ   บุญทอง  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560)

นายธนะ  บำรุงแสง  (กรรมการและเลขานุการ)

นางพาณิภัค  จึงสง่า  (กรรมการ)

นายชัยสิทธิ์  ขันติสิทธิ์  (กรรมการ)

นายชินพันธ์  นาคประสพ  (กรรมการ)

นายนะกูล  อักษรไวสมผล  (กรรมการ)

นางยุพา  วีระทรัพย์  (กรรมการ)

นายจรัญ  เหมือนแขยด  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 59)

นายปฐมพร  ทิมเพชร  (กรรมการและเลขานุการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 59)

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ก.ค. ถึง 26 ก.ย. 59)

นายวิทัศน์        เตชะบุญ

(ประธานกรรมการ กสจ.)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ก.ค. 59 ถึง 19 เม.ย. 60)

นางพรกมล  ประยูรสิน  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 ก.ย. 59 ถึง 24 พ.ค.60)

นางสาววราทิพย์  อากาหยี่  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ก.ค.59 ถึง 7 มิ.ย. 60)

นายสุเทพ   วัชรปิยานันทน์  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ก.ค.59 ถึง 30 ก.ย.60)

นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25 พ.ค. ถึง 31 ธ.ค. 60)