พัลลภ แก้ไข

นายพัลลภ   ศักดิ์โสภณกุล
(ประธานกรรมการ กสจ.)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 60)

สุรีพร2

นางสุรีพร  ศิริขันตยกุล  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ม.ค. 61)

วุฒิพงศ์

นายวุฒิพงศ์   จิตตั้งสกุล  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 8  มิ.ย. 60)

สุภัทร แก้ไข

นายสุภัทร   จำปาทอง  (กรรมการ)

สันติ แก้ไข

นายสันติ   อ่ำศรีเวียง  (กรรมการ)

กิตติศักดิ์ แก้ไข

นายกิตติศักดิ์  หาญกล้า  (กรรมการ)

1พื้นหลัง (1)

นางสุรีย์   เกาศล  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค.60)

สมเกียรติ แก้ไข

นายสมเกียรติ   บุญทอง  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560)

ธนะ แก้ไข

นายธนะ  บำรุงแสง  (กรรมการและเลขานุการ)

พาณิภัค แก้ไข

นางพาณิภัค  จึงสง่า  (กรรมการ)

ชัยสิทธิ์ แก้ไข

นายชัยสิทธิ์  ขันติสิทธิ์  (กรรมการ)

ชินพันธ์ แก้ไข

นายชินพันธ์  นาคประสพ  (กรรมการ)

นะกูล  แก้ไข

นายนะกูล  อักษรไวสมผล  (กรรมการ)

ยุพา แก้ไข

นางยุพา  วีระทรัพย์  (กรรมการ)

จรัญNew

นายจรัญ  เหมือนแขยด  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 59)

นายปฐมพร  ทิมเพชร  (กรรมการและเลขานุการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 59)

เยาวนุช

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ก.ค. ถึง 26 ก.ย. 59)

วิทัศน์ แก้ไข

นายวิทัศน์        เตชะบุญ

(ประธานกรรมการ กสจ.)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ก.ค. 59 ถึง 19 เม.ย. 60)

พรกมล แก้ไข

นางพรกมล  ประยูรสิน  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 ก.ย. 59 ถึง 24 พ.ค.60)

วราทิพย์ แก้ไข

นางสาววราทิพย์  อากาหยี่  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ก.ค.59 ถึง 7 มิ.ย. 60)

สุเทพ แก้ไข

นายสุเทพ   วัชรปิยานันทน์  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ก.ค.59 ถึง 30 ก.ย.60)

ท่านพรชัย

นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25 พ.ค. ถึง 31 ธ.ค. 60)