คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 13

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส 

(ประธานกรรมการ กสจ.)

นายสมศักดิ์  ภู่สกุล (กรรมการ)

นายวิศนุเวศ  เศวตนันทน์ (กรรมการ)

นางสาวสุมาลี  สถิตชัยเจริญ (กรรมการ)

นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ (กรรมการ)

นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ (กรรมการ)

นายวิศทิกร นิ่มนวล (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งวันที่ 24 มกราคม 2566)

นายชำนาญ  ทิพยชนวงศ์ (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งวันที่ 24 มกราคม 2566)

นางยุพา วีระทรัพย์ (กรรมการและเลขานุการ)

นายนะกูล อักษรไวสมผล (กรรมการ)

นายอนันต์ เกิดศิร (กรรมการ)

นายวิเชียร บุญชัย (กรรมการ)

นายจรัญ เหมือนแขยด (กรรมการ)

นายมนตรี เงินสมบัติ (กรรมการ)

นางสุพรรณ์ แก้วสุข (กรรมการ)

นายวรัท พฤกษาทวีกุล (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.65 ถึง 8 พ.ย. 65)

นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.65 ถึง 24 พ.ย. 65)