ติดต่อ กสจ.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

33/4 ชั้น 23 อาคารเอ เดอะไนท์ทาวเวอร์ ถ.พระราม9 แขวง/เขตห้วงขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 02-068-1000 , เบอร์โทรสาร : 02-068-1999
www.gpef.or.th
E-mail Address : gpef2022@gmail.com