คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 9

 นางผานิตย์ มีสุนทร
กระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ

napong

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรมบัญชีกลาง
กรรมการ

punlop

 นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
สำนักงบประมาณ
กรรมการ

นายฤทธิ์

นายฤทธิ์ ศยามานนท์
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ 

santi copy

 นายสันติ อ่ำศรีเวียง
กระทรวงการคลัง
กรรมการ

vitat

นายวิทัศน์ เตชะบุญ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
กรรมการ 

sutap

นายสุเทพ วัชรปิยานันทน์
กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ

kittisak copy

นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

wuttisak

 นายวุฒิศักดิ์ ณ อุบล
กระทรวงยุติธรรม
กรรมการและเลขานุการ

somkid copy

นายสมคิด ชินทรักษา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

yuparas

นางยุพเรศ นาอุดม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กรรมการ

ratsata

นายรัษฎา วิชัยดิษฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ

visanu copy

นายวิษณุ อินทรพักตร์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ

prasit

นายประสิทธิ์ ผ่องภักต์
กระทรวงพานิชย์
กรรมการ

suraporn

นางสุรพร ทิมมานพ
กระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ