คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 9

 นางผานิตย์ มีสุนทร
กระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรมบัญชีกลาง
กรรมการ

 นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
สำนักงบประมาณ
กรรมการ

นายฤทธิ์ ศยามานนท์
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ 

 นายสันติ อ่ำศรีเวียง
กระทรวงการคลัง
กรรมการ

นายวิทัศน์ เตชะบุญ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
กรรมการ 

นายสุเทพ วัชรปิยานันทน์
กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ

นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

 นายวุฒิศักดิ์ ณ อุบล
กระทรวงยุติธรรม
กรรมการและเลขานุการ

นายสมคิด ชินทรักษา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

นางยุพเรศ นาอุดม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กรรมการ

นายรัษฎา วิชัยดิษฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ

นายวิษณุ อินทรพักตร์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ

นายประสิทธิ์ ผ่องภักต์
กระทรวงพานิชย์
กรรมการ

นางสุรพร ทิมมานพ
กระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ