คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 11

นายประเสริฐ  บุญเรือง
(ประธานกรรมการ กสจ.)

นางแก้วกาญจน์  วสุพรพงศ์ (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562)

นายบุญชู  ประสพกิจถาวร  (กรรมการ)

นางสาวพรวสา  ศิรินุพงศ์  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562)

นายพัชระ  ตั้งพานิช  (กรรมการ)

นายสุระ  วิเศษศักดิ์  (กรรมการ)

นายไว  คงทวี  (กรรมการ)

นายสุทธิ  สุโกศล  (กรรมการ)

นายวุฒิศักดิ์  ณ อุบล  (กรรมการและเลขานุการ)

นายจรัญ  เหมือนแขยด  (กรรมการ)

นายสมชาย  สุดลอย  (กรรมการ)

นายมนัส  สมบูรณ์จันทร์  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

นายศุภชัย  เครือเมฆ  (กรรมการ)

นายสมคิด  ชินทรักษา  (กรรมการ)

นางยุพา  วีระทรัพย์  (กรรมการ)

นางสุรีพร  ศิริขันตยกุล  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ม.ค.61 ถึง 30 ก.ย. 61)

นางอัญชลี   ศรีอำไพ (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.61 ถึง 22 พ.ค.62)

นายวุฒิพงษ์  จิตตั้งสกุล  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.61 ถึง 7 ส.ค.62)

นายธนะ  บำรุงแสง  (กรรมการ)

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62)